آزمایشگاه آنالیز سلولی

1. آزمون بررسی سمیت سلولی (MTT)
2. آزمون بررسی سمیت سلولی (XTT)