آزمایشگاه فیزیکو شیمی

1. تعیین خلوص پروتئین با دستگاه HPLC
2. تعیین غلظت پروتئین با روش SE-HPLC
3. تعیین فرم اگریگه با SE-HPLC
4. آنالیز RP-HPLC
5. تعیین رطوبت با Karl Fischer
6. اندازه گیری هدایت الکتریکی آب
7. تعیین میزان گرانروی (Specific Gravity)