آزمایشگاه میکروبی

1. تست Endotoxin (LAL)
2. تست کلنی کانت
3. ﺗﺴﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﮔﺮام دﯾﺴﮑﯽ و E-test
4. آزمون آنتی بیوگرام MIC
5. آزمون آنتی بیوگرام MBC
6. انجام آزمونهای افتراقی و انتخابی میکروبی و قارچها