آزمایشگاه سنجش مولکولی

1. استخراج DNA از نمونه های زیستی (باکتری، بافت، خون و…)
2. استخراج پلاسمید و تهیه نقشه های ژنتیکی
3. خدمات انواع PCR(PCR، Colony PCR، Multiplex PCR، Reverse Transcriptase-PCR، RFLP PCR و…)
4. الكتروفورز
5. تعیین میزان غلظت ماکرو مولکول ها (DNA، RNA، پروتئین و …) و محاسبات مربوطه
6. آنالیز و شناسایی پروتئین به وسیله SDS-Page و Western Blot
7. اندازه گیری غلظت پروتئین (با روش لوری، برادفوردو…)
8. اندازه گیری غلظت هیستامین در نمونه های بیولوژیک
9. اندازه گیری و تعیین مقدار آنتی بیوتیک در نمونه های بیولوژیک
10. تعیین مقدار تریپسین در نمونه های بیولوژیک